ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА - Педагогічна бібліографія

^ ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Андрєєв О.,Трифонюк Ю. Позашкільна освіта України та сучасні інноваційні ідеї зарубіжної освітянської думки //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. -Рівне, 1998.- Вип.4. -С.138-140.

 2. Бабкова С.В., Обозний В.В. Географічне краєзнавство в Малій академії наук: навчання і пошукова робота: Навч. посіб.-практикум /Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 337 с.

 3. Бачинська Н.А. Ігровий компонент комплексного впливу клубів за інтересами на розвиток особистості підлітка //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 92-98.

 4. Долбенко Т.О. Організація дозвілля підлітків у бібліотеках для дітей //Там само. – С. 26-36.

 5. Ірза Г.О. Особливості організації театральної самодіяльності молодших школярів //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова., 1998. – Вип. 1. -С.152-154.

 6. Красножон В.М. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеках для дітей України //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 113-117.

 7. Мазуріна В.О. Гуманізація взаємин вчителів і старшокласників у позаурочній роботі //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова , 1998. – Вип. 3. -С.88-94.

 8. Матіюк І.О. Дослідницько-пошукова діяльність в контексті становлення особистості учня: У позашкільних навчально-виховних закладах //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.73-74.

 9. Ніколайко Г.В. Формування естетичної культури в читачів – учнів 5-6 класів у бібліотеках для дітей //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 85-91.

 10. Рева Ю. Управління педагогічним колективом: організація системи позаурочної пізнавальної діяльності школярів //Освіта і управління. -1998.-Т.2.-N4. -С.138-144.

 11. Семенов О.С. Соціально-педагогічні аспекти діяльності сучасного позашкільного навчально-виховного закладу //Пед. пошук. – 1998. – Вип. 2/3. – С. 46-48.

 12. Устименко Л. Сучасна книга як чинник формування дозвіллєвої культури молоді //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 7. – С. 11-12.

 13. Хамська Н. Наступність у вихованні культури поведінки у позаурочній діяльності //Почат. шк. -1998.-N10. -С.48-49.

 14. Хімчук О.Є. Бібліотечно-інформаційне обслуговування учнів нових типів шкіл з питань краєзнавства //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 204-207.

 15. Хімчук О.Є. Забезпечення інформаційних потреб учнів старших класів бібліотеками шкіл нового типу //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 265-268.

 16. Хмурич М.В. Засоби бібліотечного впливу на проведення змістовного дозвілля (З досвіду роботи Тернопільської обл. б-ки для юнацтва і молоді) //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С.98-103.

Див. 59, 74, 82, 87, 95, 2963, 3078, 3095.
^ ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

 1. Вербицький В. Еколого-натуралістична діяльність позашкільних закладів: шляхи розвитку //Біологія і хімія в шк. – 1998. - № 1. – С. 23-24.

 2. Вербицький В.В. Основні тенденції щодо розвитку еколого-натуралістичних центрів в Україні //Зерна досвіду: Метод. зб. – К., 1998. – С. 4-31.

 3. Зерна досвіду: Метод. збірник/ МО України. Укр. держ. екол.-натураліст. центр учнів. молоді; В.В.Вербицький,О.А.Драган. – К.: DEMID, 1998. – 112 с.

 4. Науменко Р.А. Організація позаурочної екологічної діяльності учнів шкіл-інтернатів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.4, т. 1. – С. 117-121.

 5. Юні екологи вивчають рідний край: (Тез. виступів учасників 1-ї обл. екол. асамблеї юних екологів Луганщини): [Луганськ, 23 груд., 1997 р.]- 1998. – 26 с.

 6. Юннати Хмельниччини: Нарис з історії юннат. руху Хмельниц. обл. /Упоряд.: М.Я. Холевінська та ін. – Хмельницький, 1998. – 125 с.

Див. 1796.
^ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІВСТЬ 1. Бойко М.П. Організація технічної творчості учнівської молоді як педагогічна система //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С. 112-114.

 2. Клінцов Л.М. Конструювання та виготовлення спортивних тренувальних пристроїв в гуртках технічної творчості //Там само. – С. 84-86.

 3. Пригодій М.А. Електротехнічна підготовка учнів до занять в гуртках технічної творчості //Там само. – С. 35-37.
^ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

 1. Берзінь В.Л., Стельмахівський В.П. Фізіолого-гігієнічні аспекти навчально-виховного процесу в системі профтехосвіти //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.123-129.

 2. Бондаренко Л.П. Цільова програма „Зміцнення здоров’я” //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.2. -К., 1998. -С.68-70.

 3. Вплив комп’ютеризації на стан здоров’я школярів /С.Д. Шентябіна, А.С. Пилипенко, та ін. //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. - № 1. – С. 54-57.

 4. Гребняк М. П. та ін. Стан здоров’я учнів гімназій та ліцеїв //Там само. – 1998. -№ 1. – С. 59-62.

 5. Дмитренко С.М. Фізичний стан молодших школярів в умовах підвищеної радіації: Навч. посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання ун-тів і пед. ін-тів /Укр. акад. нац. прогресу. – К., 1998. – 55 с.

 6. Древіцька О.О. Характеристика психічного здоров’я дітей, вивезених із м. Прип’ять після аварії на ЧАЕС //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 44-47.

 7. Заплатников Л.Т., Слєпухов М.І. Принципи гігієнічного виховання в педагогічній системі А.С. Макаренко //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.36-42.

 8. Невяжський Г., Губарєв О. Дбати про СПТУ: Дослідж., сан.-гігієн. умов праці підлітків у середніх проф. навч. закл. //Охорона праці. – 1998. - № 5. – С. 35-36.

 9. Попов О.И. О влиянии окружающей среды на состояние здоровья и развитие детей дошкольного возраста //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 22-23.

 10. Ребенок и стресс //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 1. – С. 116-120.

 11. Сергета І.В., Бардов В.Г. Гігієнічні передумови раціональної організації вільного часу та оптимізації позаурочної діяльності дітей і підлітків //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 24-29.

 12. Ті, хто поруч з дитиною (міжнародні та українські благодійні фонди та організації захисту та підтримки дітей України) //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 1. – С. 126-127.

 13. Шахненко В. Біоритмологія у системі навчально-виховного процесу //Почат. шк. -1998.-N11. -С.49-51.

 14. Шелкова В.А. Опыт учебного курса для подростков по предупреждению сексуального насилля //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 3-4. – С.99-104.

8187197320455297.html
8187323367098891.html
8187393464648068.html
8187489607729250.html
8187575731916780.html