Стаття 12. Матеріальна основа місцевого самоврядування громади - Закон України "Про місцеве самоврядування громади"


^ Стаття 12. Матеріальна основа місцевого самоврядування громади


1. Матеріальною основою місцевого самоврядування громади є комунальна власність громади: рухоме і нерухоме майно, частка в майні підприємств, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності громад, а також об’єкти їх спільної комунальної власності.

2. Право комунальної власності громади – це право громади на свій розсуд і на підставі закону як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктами комунальної власності. Об’єкти комунальної власності громади є власністю виключно громади і не можуть поділятися на частки, які належать її жителям.

3. Підставою для набуття громадою права комунальної власності є створення, придбання майна в порядку, встановленому законом, або передача майна чи майнових прав громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності. Передача об’єктів державної власності до комунальної власності громад здійснюється за згодою відповідних громад та безоплатно у встановленому законом порядку.

4. Рада громади самостійно затверджує переліки, формує реєстри об’єктів комунальної власності громади та визначає порядок їх обліку. Її рішення з цих питань можуть бути оскаржені у судовому порядку.

5. Громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

6. Від імені та в інтересах громади право комунальної власності здійснює відповідна рада громади.

7. Управління об’єктами спільної власності громад в їх інтересах може здійснюватися за рішенням рад відповідних громад радою однієї з громад, що об’єднали об’єкти комунальної власності громад на праві спільної власності, спеціальними органами управління, створеними за рішенням рад відповідних громад.

8. Питання про використання і відчуження об’єктів спільної власності громад вирішується у встановленому законом порядку.

9. Доцільність, порядок та умови використання і відчуження об'єктів комунальної власності громади визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів комунальної власності зараховуються до відповідних бюджетів розвитку громад.

10. Право комунальної власності громад захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів.

11. Інші питання правового режиму комунальної власності визначаються законом.


Стаття 13. Місцеве господарство


1. Місцеве господарство складається з підприємств виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власністю відповідної громади, а також підприємств тієї ж спеціалізації, що належать іншим власникам, але діяльність яких пов’язана переважно з обслуговуванням жителів відповідної громади.

2. Ради громад оформляють свої взаємовідносини з підприємствами інших форм власності з допомогою договорів та угод про їх участь у наданні соціальних послуг жителям громади. Вони можуть надавати зазначеним організаціям переважне право на користування місцевими природними ресурсами та інші переваги, а також пільги по місцевих податках і зборах.

3. Ради громад, районні в місті ради (у разі їх утворення), координують діяльність підприємств, які виявили бажання увійти до складу місцевого господарства, з питань надання соціальних послуг громаді, сприяють розвитку зміцнення їх виробничої та матеріально-фінансової бази.


^ Стаття 14. Фінансова основа місцевого самоврядування громади


1. Органи місцевого самоврядування громад самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні бюджети місцевого самоврядування.

2. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується закріпленням за ними конкретно визначених джерел доходів, правом встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону, правом самостійно і незалежно розробляти та затверджувати відповідні бюджети. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування громади, гарантує органам місцевого самоврядування громади доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних стандартів.

3. Втручання органів виконавчої влади, районних та обласних рад в процес складання, затвердження і виконання бюджетів громад та бюджетів районів у містах не допускається.

4. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на споживача соціальних та адміністративних послуг з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних стандартів споживача соціальних послуг, встановленого законом.

5. У разі коли вичерпано можливості збалансування власних доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування громади наданих їм законом повноважень та забезпечення населення адміністративними послугами та соціальними послугами не нижче рівня мінімальних соціальних послуг, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді трансфертів відповідно до закону.

6. Держава у повному обсязі фінансує здійснення органами місцевого самоврядування громади наданих їм окремих повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування громади цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України. Спори про недостатнє фінансування цих повноважень вирішуються в судовому порядку.

7. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування громади, виконуються лише після передачі їм необхідних фінансових ресурсів у повному обсязі. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування громади в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування громади, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

8. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою громади.

9. Порядок формування та виконання місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України.


Стаття 15. Підтримка органами місцевого самоврядування громади громадських організацій, об’єднань юридичних осіб, соціальних ініціатив населення та підприємств, установ і організацій


1. Підтримка органами місцевого самоврядування громади громадських організацій, об’єднань юридичних осіб, соціальних ініціатив населення та підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності може здійснюватися шляхом:

1) надання пільг при сплаті місцевих податків і зборів відповідно до закону, при оренді земельних ділянок, приміщень та інших об’єктів, що перебувають у комунальній власності громади;

2) підготовки та видання методичних матеріалів (посібників, брошур, буклетів тощо) з метою надання допомоги органам самоорганізації населення, жителям громади щодо питань їхньої участі у здійсненні місцевого самоврядування тощо;

3) надання об’єднанням суб’єктів малого і середнього підприємництва, а також громадським організаціям інформації маркетингового і статистичного характеру;

4) сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва в пошуках нових ринків та/або в рекламі їхньої продукції;

5) сприяння у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для малого та середнього підприємництва, активістів громадських організацій;

6) спільної розробки та виконання цільових програм соціально-економічного розвитку та культурного розвитку громади;

7) проведення ярмарок соціальних проектів та вакансій;

8) надання на конкурсних засадах грантів органів місцевого самоврядування громадським організаціям, суб’єктам малого та середнього підприємництва;

9) сприяння добровільній (волонтерській) діяльності.

2. Способи підтримки органами місцевого самоврядування громадських організацій, об’єднань юридичних осіб, соціальних ініціатив населення та підприємств, установ і організацій можуть визначатися статутом громади та рішеннями ради громади в залежності від фінансового стану громади та інших місцевих особливостей. Порядок реалізації визначених статутом громади способів підтримки органами місцевого самоврядування громади громадських організацій, об’єднань юридичних осіб, соціальних ініціатив населення та підприємств, установ і організацій встановлюється окремими положеннями, які затверджуються радою громади.

3. Види, критерії та способи сприяння та підтримки добровільної (волонтерської) діяльності можуть визначатися статутом громади з урахуванням фінансового стану громади та інших місцевих особливостей.

4. Сприяння добровільній (волонтерській) діяльності є строковим. Строки надання сприяння добровільній (волонтерській) діяльності встановлюються рішенням ради громади.


Стаття 16. Застосування державної та інших мов у системі місцевого самоврядування громади


1. Українська мова як державна є обов'язковою при здійсненні повноважень органів місцевого самоврядування громади та його посадових осіб, мовою їх актів, діловодства, документації.

2. Застосування інших мов в діяльності органів місцевого самоврядування громади регулюється Конституцією та законами України.


Стаття 17. Символіка громад


1. Громади можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

2. У символіці громад не може використовуватися символіка інших держав.

3. На будинках, де розміщуються ради громад, їх виконавчі органи, районні у місті ради (у разі їх утворення) можуть підніматися прапори та розміщуватися інша символіка громад.

4. Зміст, опис та порядок використання символіки громад затверджуються відповідною радою.

5. Ради громад, виконавчі органи рад громад, районні у місті ради (у разі їх утворення) мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. На будинках, де розміщуються ради громад, їх виконавчі органи, районні у місті ради (у разі їх утворення), піднімається Державний Прапор України.


^ РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАДИ


Стаття 18. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади


1. Органами місцевого самоврядування громади є ради громади та виконавчі органи, утворені радою на підставі закону та статуту громади.

2. У містах з районним поділом за рішенням громади або ради громади відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні у місті ради, які є органами місцевого самоврядування громади.

3. До посадових осіб органів місцевого самоврядування громади належать особи, які займають посади, визначені законом про службу в органах місцевого самоврядування.

4. Фінансування видатків на утримання органів місцевого самоврядування громади здійснюється виключно за рахунок власних доходів відповідних бюджетів громад.


Стаття 19. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування громади


1. Ради громад, їх виконавчі органи, районні у місті ради (у разі їх утворення) мають права юридичної особи та підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

2. Державна реєстрація органів місцевого самоврядування громади здійснюється на підставі статуту громади (у разі його затвердження), рішення про утворення ради громади, її виконавчого органу, районної у місті ради (у разі їх утворення), а виконавчого органу ради громади – також на підставі затвердженого відповідною радою положення про цей виконавчий орган.

3. Відмова у державній реєстрації органу місцевого самоврядування громади не може бути підставою для припинення чи зупинення здійснення ним своїх повноважень, визначених законом та статутом громади.

4. Від імені громади набувати та здійснювати майнові та інші права і обов’язки, виступати у суді позивачем та відповідачем без довіреності має право голова громади, а якщо це передбачено статутом громади – інша посадова особа місцевого самоврядування.


^ Стаття 20. Рада громади


1. Рада громади є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.


^ Стаття 21. Порядок формування рад громад


1. Ради громад складаються з депутатів, які обираються жителями, що проживають на території відповідних громад, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Вибори депутатів рад громад, крім депутатів рад громад міст-районів та міст-регіонів, районних у містах рад (у разі їх утворення), проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія громади.

3. Вибори депутатів рад громад міст-районів та міст-регіонів проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами території відповідної громади міста-району чи міста-регіону.

4. Районні у місті ради (у разі їх утворення) складаються з депутатів, які обираються жителями відповідних районів у місті на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

5. Вибори депутатів районних у містах рад (у разі їх утворення) проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.

6. Рішення про загальний склад ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів депутатів ради.

7. У разі, коли відповідна рада поточного скликання у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, не прийме рішення щодо загального складу ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної ради залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні.

8. Рішення про утворення нової ради та загальний склад депутатів новоутвореної ради приймає Верховна Рада України у чисельності, визначеній частиною дев’ятою цієї статті.

9. Загальний склад ради повинен становити не менше 30 депутатів при чисельності до 3 тисяч виборців та по 2 депутати на кожні наступні 5 тисяч виборців, але не більше 55 депутатів, за умови, що від кожного поселення, яке знаходиться на території громади, обирається хоча б 1 депутат.

10. Порядок організації і проведення виборів депутатів рад громад, районних у містах рад (у разі їх утворення) визначається законом.

11. Рада вважається правоможною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

12. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

13. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

14. Строк повноважень рад громад – п’ять років.

15. Повноваження ради громади можуть бути достроково припинені у випадках та у порядку, передбаченому цим Законом.


Стаття 22. Депутат ради громади, районної у місті ради

1. Депутат ради громади, районної у місті ради (у разі їх утворення) представляє інтереси жителів всієї громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед радою та утворюваними нею комісіями, виконує їх доручення.

2. Депутат передає вимоги, передані йому жителями громади, до відповідних органів місцевого самоврядування громади. Депутат ради не зобов’язаний виконувати вказівки виборців.

3. Депутат працює в раді та її комісіях на громадських засадах. В окремих випадках за рішенням ради голова бюджетної комісії та голова ревізійної комісії ради можуть працювати в раді на постійній основі.

4. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат ради громади, районної у місті ради (у разі їх утворення) звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного бюджету громади, бюджету району у місті.

5. Депутат ради громади, районної у місті ради (у разі їх утворення) не має права виходити зі складу фракції політичної партії (блоку політичних партій), за списком якої він був обраний до ради, за винятком випадку саморозпуску фракції у порядку, встановленому регламентом ради.

6. Депутат ради громади, районної у місті ради не може бути народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом інших місцевих рад, обіймати посади в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, Національному банку України та інших державних органах, в органах прокуратури.

7. Депутат ради громади, районної у місті ради, який за рішенням ради працює у раді на постійній основі, не може суміщати свою депутатську діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності та медичної практики), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

8. Повноваження депутатів ради громади, районної у місті ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності, правила депутатської етики визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про статус депутатів місцевих рад, іншими законами України та рішеннями ради громади, районної у місті ради, ухваленими в межах її компетенції.


Стаття 23. Виконавчі органи ради громади


1. Виконавчими органами ради громади є виконавчий комітет ради громади та управа громади.

2. Виконавчі органи ради утворюються, реорганізуються та ліквідуються рішеннями відповідної ради громади.

3. Розподіл компетенції виконавчих органів ради громади затверджуються відповідною радою за поданням голови громади. Повноваження та питання взаємодії виконавчих органів ради громади визначаються положеннями про них, які затверджуються радою громади за поданням голови громади.

4. Рада та її виконавчі органи діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим Законом.

5. Виконавчі органи ради громади є підконтрольними і підзвітними відповідній раді, а з питань здійснення наданих їм окремих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

6. Виконавчі органи ради громади розглядають і вирішують питання, віднесені цим та іншими законами України, а також положеннями про них, затвердженими радою громади, до їх компетенції, координують та управляють діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади.


Стаття 24. Виконавчий комітет ради громади


1. Виконавчий комітет ради громади є колегіальним виконавчим органом загальної компетенції.

2. Виконавчий комітет ради громади утворюється відповідною радою громади на строк її повноважень. Склад виконавчого комітету ради обирається радою шляхом таємного голосування не пізніш ніж у місячний термін з дня проведення першої сесії новообраної ради.

3. До складу виконавчого комітету ради громади за посадою входять голова громади, секретар ради громади, секретар виконавчого комітету, голова управи громади, голови районних у місті рад (у разі їх утворення), старости (війти, солтиси) поселень, які знаходяться в межах громади.

4. До складу виконавчого комітету ради громади можуть входити керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів управи громади, керівники підприємств, установ та організацій та представники об’єднань громадян, що здійснюють свою діяльність на території громади.

5. До складу виконавчого комітету ради громади можуть входити депутати відповідної ради, але у кількості не більше однієї чверті від загального складу виконавчого комітету.

6. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради громади визначається відповідною радою громади за поданням голови громади.

7. Після закінчення повноважень ради громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

8. Очолює виконавчий комітет ради громади голова громади. За відсутності голови громади засідання виконавчого комітету ради громади веде секретар ради громади.

9. Організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету ради громади здійснюється секретарем виконавчого комітету. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету ради громади здійснюється управою громади.

10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету ради громади, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

11. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради громади і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови громади.

12. Виконавчий комітет ради громади є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

13. Виконавчий комітет ради громади може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим та іншими законами, положенням про нього, затвердженим відповідною радою громади, до його компетенції. Виконавчий комітет ради громади також може розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені до компетенції управи громади.

14. Виконавчий комітет ради:

1) виконує рішення ради та забезпечує виконання її рішень управою громади, підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності громади;

2) координує діяльність управи громади, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності громади;

3) забезпечує здійснення управою громади повноважень органів виконавчої влади, наданих відповідним виконавчим органам рад громад;

4) виконує бюджет громади, бюджету району у місті (у разі його утворення);

5) управляє об’єктами права комунальної власності громади;

6) має право розглядати будь-які питання, пов’язані із здійсненням управою громади своїх повноважень, та приймає за результатами розгляду рішення;

7) розробляє проекти рішень про затвердження бюджету громади, бюджету району у місті, програм соціально-економічного і культурного розвитку громади, інших цільових програм та про внесення змін до них, а також звіт про виконання бюджету громади, бюджету району у місті, у разі схвалення подає їх на розгляд ради;

8) розглядає розроблені управою громади та членами виконавчого комітету ради проекти рішень ради громади, у разі схвалення подає їх на розгляд ради;

9) на запит ради надає висновки щодо проектів рішень ради, внесених на розгляд ради суб’єктами нормотворчої ініціативи, визначеними частиною третьою статті 57 цього Закону, за винятком проектів, внесених виконавчим комітетом;

10) подає на затвердження ради пропозиції щодо структури, граничної чисельності та штатного розкладу управи громади, видатків на утримання виконавчих органів ради;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів управи громади;

12) має право подавати голові місцевої державної адміністрації пропозиції про утворення, реорганізацію або ліквідацію територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів, що діють на території громади;

13) має право подавати керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів пропозиції про взаємодію цих органів у здійсненні своїх повноважень з виконавчими органами ради;

14) звітує перед радою про діяльність виконавчих органів ради не менше двох разів на рік, а на вимогу не менш як однієї третини депутатів - у визначений радою термін;

15) здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції законом та рішеннями ради.


8171726756202723.html
8171805683989013.html
8171877818284702.html
8171955872461262.html
8172094753799125.html