Практичне заняття - Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету...

^ Практичне заняття
з 2 викладачами


Тема 6.3. Предмет, система та завдання дактилоскопії

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати й поглибити знання про предмет, систему та завдання криміналістичної дактилоскопії

Методи: пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, дискусія.

^ Основні поняття: дактилоскопія; папілярний візерунок; властивості папілярних візерунків; види папілярних візерунків; типи папілярних візерунків; деталі будови папілярного візерунку; дактилоскопія; піроскопія; еджеоскопія; дактилоскопічна карта; методи виявлення слідів папілярних візерунків.

хід заняття:

 1. Розгляд предмету та системи дактилоскопії.

 2. Аналіз криміналістичного значення слідів папілярних візерунків.

 3. Дослідження будови шкіряного покрову на долонній поверхні кистей рук людини; властивості папілярних візерунків, їх типів і видів.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ:

1. Зародження й розвиток дактилоскопії (за працями Ю. Торвальда, Е. Локара ).


Питання для самоконтролю:

 1. Предмет та система дактилоскопії.

 2. Криміналістичне значення слідів папілярних візерунків.

 3. Будова шкіряного покрову на долонній поверхні кистей рук людини. Властивості папілярних візерунків, їх типи і види.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

 2. Кобзар С.І. “Криміналістична трасологія”. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

 3. Голдованский Ю.П. «Следы рук» М. – 1981.

 4. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК , 1995.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

 1. Біленчук П.Д., та ін. “Криміналістика”.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський, П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука.- К.: Атіка, 1998.

 2. Салтевский М.В. «Криминалистика в современном изложении юристов».-Х.: «Рубикон», 1996.

 3. Грановский Г.Л. «Основы трасологии». - М., 1965.

 4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике».- М.:1975

 5. Грановский Г.Л. «Основы трасологии» - М., 1974

 6. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах» Ленинград, 1976 г.

 7. Салтевский М.В. «Следы человека и приёмы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция» К. – 1983 г.

 8. Криминалистика. Под ред. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1995.

 9. Криминалистика Под ред. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1997.


Практичне заняття

з 2 викладачами

Тема 6.4. Сліди папілярних візерунків. Їх виявлення, дослідження й використання у процесі

розслідування

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати й поглибити знання про прийоми, методи й засоби, які застосовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів папілярних візерунків; напрацювати практичні навички з використання прийомів і засобів виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

^ Методи: пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, виконання практичних завдань.

Основні поняття: папілярний візерунок; властивості папілярних візерунків; види папілярних візерунків; типи папілярних візерунків; деталі будови папілярного візерунку; дактилоскопія; піроскопія; еджеоскопія; дактилоскопічна карта; методи виявлення слідів папілярних візерунків.

хід заняття:

 1. Ознайомлення із засобами та методами виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

 2. Закріплення правил поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків та правил упакування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.

 3. Відпрацювання практичні навички з виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків та належного процесуального оформлення отриманих результатів.

ТЕМАтика реферативної роботи:

1. Сутність та значення пороскопічних та еджеоскопічних досліджень.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

 1. Відпрацювати техніку виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків на різноманітних об’єктах з використанням НТЗ, які входять у комплект уніфікованої валізи слідчого. Отримані сліди оформити з дотриманням криміналістичних і процесуальних вимог.

 2. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події, в якому описати виявлений слід папілярного візерунка.

 3. Отримані та оформлені належним чином сліди та фрагмент протоколу огляду місця події занести до лабораторного практикуму.

матеріальне забезпечення:

 1. Лупи дактилоскопічні – 30 шт.

 2. Валізи уніфіковані – 5 шт.

 3. Об’єкти зі слідами папілярних візерунків - 30 шт.

 4. Пензлі магнітні – 30 шт.

 5. Пензлі “флейц” – 30 шт.

 6. Порошки й реактиви для виявлення слідів папілярних візерунків – 5 компл.

 7. Дактилоскопічна плівка:

 1. Липка плівка - 2 рулони

 2. Папір білий, не лінований –30 арк.

 3. Бланки дактилоскопічних карт – 30 шт.

 4. Дактилоскопічні валики – 15 шт.

 5. Скляні пластини – 15 шт.

 6. Фарба друкарська – 1 тюбик

 7. Ножиці - 5 шт.


Питання для самоконтролю:

 1. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

 2. Правила поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків.

 3. Правила упакування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

 2. Кобзар С.І. “Криміналістична трасологія”. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

 3. Голдованский Ю.П. «Следы рук» М. – 1981.

 4. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК , 1995.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

 1. Біленчук П.Д., та ін. “Криміналістика”.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський ,П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука .-К.: Атіка,1998.

 2. Салтевский М.В. «Криминалистика в современном изложении юристов».-Х.: «Рубикон», 1996.

 3. Грановский Г.Л. «Основы трасологии».- М. 1965

 4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике».- М.:1975

 5. Грановский Г.Л. «Основы трасологии» - М., 1974

 6. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах» Ленинград, 1976 г.

 7. Салтевский М.В. «Следы человека и приёмы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция» К. – 1983 г.

 8. Криминалистика. Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1995.

 9. Криминалистика Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1997.


ПРАКТиЧнЕ ЗАНЯТтя

з 2 викладачами

Тема 6.5. Ідентифікація особи

за слідами рук. Дактилоскопіювання

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: поглибити, закріпити й конкретизувати знання про сліди папілярних візерунків і можливості їх використання для ідентифікації особи; розширити й закріпити знання про сучасні можливості дактилоскопічних досліджень; напрацювати навички ідентифікації особи за слідами папілярних візерунків.

Методи: демонстрація, пояснення, реферативне повідомлення, вивчення висновків ідентифікаційних дактилоскопічних експертиз, виконання практичних завдань, дискусія.

Основні поняття: папілярний візерунок; загальні і часткові ознаки будови папілярних візерунків; відбитки пальців рук осіб, які перевіряються; дактилоскопічна експертиза; матеріали дактилоскопічної експертизи; питання, вирішувані дактилоскопічною експертизою; висновки експерта; ілюстративний матеріал до висновку експерта.

хід заняття:

 1. Закріплення знань з загальних положення методики ідентифікаційного дактилоскопічного дослідження папілярного візерунку.

 2. Оволодіння практичними навичками дактилоскопування живих осіб і трупів.

 3. Проведення дослідження відбитків пальців рук.


ТЕМАтика РЕФЕРАТивної роботи:

1. Пороскопічні й еджеоскопічні дослідження слідів папілярних візерунків.

Практичне Завдання:

 1. Ознайомитись з висновками дактилоскопічних експертиз.

 2. Вивчивши збільшені ксерокопії двох відбитків, розмістити їх у лабораторному практикуму, провести розмітку ознак будови папілярних візерунків, описати загальні й часткові ознаки.

 3. Дактилоскопувати живу особу. Скласти дактилоскопічну карту, та занести до лабораторного практикуму. Схематично замалювати папілярні візерунки, які знайшли відображення у відбитках. Вказати тип і вид папілярного візерунку.


Матеріальне забезпечення:

1. Зразки висновків дактилоскопічних

експертиз – 30 прим.

2. Збільшені ксерокопії слідів

пальців рук – 30 компл.

3. Лупи дактилоскопічні – 30 шт.

4. Голки дактилоскопічні – 30 шт.

Питання для самоконтролю:

 1. Папілярний візерунок. Загальні й часткові ознаки будови папілярного візерунку.

 2. Загальні положення методики ідентифікаційного дактилоскопічного дослідження.

 3. Прийоми дактилоскопування живих осіб і трупів.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

    1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р., Криминалистика. Учебник для вузов » Под ред. Заслуженного деятеля науки, проф. Р.С. Белкина. - М: Издательская группа НОРМА ИНФРА. М., 1999.

    2. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков .-М.: Издательство БЕК , 1995.

    3. Кобзар С.І. Криміналістична трасологія. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

    4. Адрианов В.А., Капитонов В Е. Средства и методы выявления, фик­сации и изъятия следов рук. – М., 1985.

    5. Криміналістика ( у сучасному викладі ):підручник/МВС України, НАВСУ.– К.:Кондор, 2004.– 592 с.

Додаткова Література:

 1. Біленчук П.Д., та ін. Криміналістика.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук, О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський ,П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука .-К.: Атіка , 1998.

 2. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов. - Х.: «Рубикон» , 1996.

 3. Грановский Г.Л. Основы трасологии. -М.; 1965.

 4. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идефикации в криминалистике. - М.: 1975.

 5. Грановский Г.Л. Основы трасологии. - М., 1974.

 6. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Ленинград, 1976.

 7. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980.

 8. Анциферов В.К., Корноухов В.Е, Ярослав Ю.Ю. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития. Красноярск 1990.

 9. Коваленко В.В., Ковальов К.М. Використання ціанокрилів для виявлення слідів рук на об’єктах, які знаходились під впливом низьких температур // Криміналістичний вісник. Вип. 4. – К., ДНДЕКЦ МВС України, 2001.Практичне заняття

з 2 викладачами

Тема 6.6. Засоби та прийоми виявлення,

фіксації та вилучення слідів ніг та взуття;

знарядь та механізмів

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати, поглибити й закріпити знання про засоби і методи, призначені для знаходження, фіксації й вилучення слідів ніг та взуття; сформувати уміння користуватися цими засобами і методами з метою знаходження, фіксації, вилучення й використання результатів у процесі розслідування.

^ Методи: пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, виконання практичних завдань, бесіда, дискусія.

Основні поняття: сліди взуття; доріжка слідів взуття; знаряддя зламу; сліди знарядь і механізмів; сліди механічної, термічної дії; сліди ковзання, розпилювання, свердлення, різання; запираючі пристрої; злам запираючого пристрою; пломба; розпечатування пломби; «ціле і частина» об’єкта.

хід заняття:

 1. Закріплення знань зі знаходження, фіксації й вилучення слідів ніг і взуття.

 2. Складання протоколу огляду доріжки слідів взуття, аналіз їх криміналістичне значення.

 3. Закріплення знань зі знаходження, фіксація і вилучення слідів знарядь і механізмів. Їх криміналістичне значення.

 4. Ознайомлення з висновками трасологічних експертиз.


Тематика реферативної роботи:

    1. Криміналістичне значення локомаційних навичок людини.

    2. Будова і класифікація запираючих засобів. Способи відпирання і зламування замків, які використовуються злочинцями.


Практичне Завдання:

 1. Знайти, зафіксувати й вилучити сліди ніг та взуття, залишених на запропонованих об’єктах.

 2. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події з описанням знайдених слідів.

 3. Ознайомитись з висновками трасологічних експертиз.

 4. Зафіксовані та вилучені сліди, а також фрагмент протоколу їх огляду занести до лабораторного практикуму.

Матеріальне забезпечення:

 1. Натурні зразки зі слідами взуття

- 30 шт.


 1. Лінійки

- 15 шт.

 1. Транспортири

- 5 шт.

 1. Висновки трасологічних експертиз

- 30 шт.


Питання для самоконтролю:

 1. Сліди ніг і взуття людини, їх криміналістичне значення.

 2. Знаходження, фіксація й вилучення слідів ніг і взуття.

 3. Елементи доріжки слідів взуття. Їх криміналістичне значення.

 4. Загальна характеристика знарядь зламу і способів їх дії на перешкоду. Утворення слідів знарядь зламу.

 5. Знаходження, фіксація і вилучення слідів знарядь і механізмів. Їх криміналістичне значення.

 6. Класифікація та криміналістичне значення слідів транспортних засобів.


Основна Література:

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Под ред. засл. деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

 2. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков - М.: Издательство БЕК, 1995.

 3. Кобзар С.І. Криміналістична трасологія. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

 4. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Следы ног человека. – Л., 1985.

 5. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник / МВС України, НАВСУ.– К.:Кондор, 2004.– 592 с.

Додаткова Література:

 1. Біленчук П.Д., та ін. Криміналістика.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 1998.

 2. Грановский Г.Л. Основы трасологии. - М., 1974.

 3. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. - М.: 1975.

 4. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Ленинград, 1976.

 5. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980.

 6. Разумов Э.А., Молибога М.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. - К., 1994.

 7. Сорокин В.С. Обнаружение фиксация следов на месте происшествия. - М., 1966.

 8. Рощин И.А., Биленчук П.Б., Омельченко Г.Е. Книга криминалистика. - К. 1995.

 9. Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. - Х., 1980.Практичне заняття

з 2 викладачами

Тема 7.2. використання ознак зовнішності людини при розслідуванні злочинів

Тривалість: 2 години

Місце: навчально-методичний кабінет

Мета: поглибити і закріпити знання з проблем використання ознак зовнішності людини в розкритті й розслідуванні злочинів; відпрацювати практичне вміння описувати зовнішність людини за методом словесного портрету.

Методи: демонстрація, пояснення, індивідуальні вправи, реферативне повідомлення, бесіда, дискусія.

^ Основні поняття: габітоскопія; елементи зовнішності; ознаки зовнішності; анатомічні, функціональні, супутні ознаки зовнішності; словесний портрет; експертиза ідентифікації особи за ознаками зовнішності.

хід заняття:

 1. Закріплення знань з криміналістичної габітоскопії, як галузі криміналістичної техніки.

 2. Ознайомлення з питаннями, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності та вимогами, які ставляться до об’єктів експертизи.

 3. Складання словесного портрету.

Тема реферату:

1. Особливості методики проведення криміналістичної експертизи ідентифікації особи за ознаками зовнішності.

Практичне завдання:

 1. Використовуючи метод «словесного портрету», описати зовнішність живої особи.

 2. Скласти орієнтировку на розшук особи, яка зникла..

 3. Опис зовнішності живої особи та орієнтировку на розшук особи, яка зникла, занести до лабораторного практикуму.


питання для самоконтролю:

 1. Криміналістична габітоскопія як галузь криміналістичної техніки. Її завдання та значення у практиці розкриття та розслідування злочинів.

 2. Класифікація ознак зовнішності людини, їх криміналістичне значення.

 3. Словесний портрет. Вимоги щодо складання «словесного портрету».

 4. Питання, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Вимоги, які ставляться до об’єктів експертизи.

ОСНОВНА ЛіТЕРАТУРА:

 1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА 1999.

 2. Снетков В. А. и др. Типы и элементы внешности. - М., 1979.

 3. Снетков В. А. Портретная идентификация личности. Учебное пособие. М., 1968. Акулов В. И., Карпор Н. С., Лукьянчиков Б. Е., Лукьянчиков Е. Д. Признаки внешности человека и использование информации о них в работе органов внутренних дел. Пособие. Под ред. Сущенко В. Д. – К.: НАВДУ., 2001 – 62 с.

 4. Снетков В.А., Зинин А.М., Винниченко И.Ф. Типы и элементы внеш­ности. – М., 1970

 5. Снетков В.А. Портретная криминалистическая экспертиза по фото­карточкам. – М., 1971

 6. Снетков В.А. Габитоскопия. – Волгоград, 1979

ДОдаткова ЛіТЕРАТУРА:

 1. Бурик В.И. Признаки внешности человека и их использование в розыскной деятельности. – К., 1982.

 2. Зимин А.М. и др. Криминалистическое описание внешности человека. М., 1988.

 3. Пересункин А.Ю. Установление личности по признакам внешности. – М., 1960.

 4. Чулахов В.Н. Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации: Учеб. пособие. - М., 2000.

 5. Бирюков В.В. Процессуальные и криминалистические аспекты применения цифровых изображений // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип. 4. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1998. – С. 28-37.питання до Змістовного модулю № 2


1. Криміналістична трасологія як галузь криміналістичної техніки. Предмет, система і задачі криміналістичної трасології.

2. Поняття і класифікація слідів в трасології.

3. Засоби і методи, призначені для збирання слідів.

4. Питання, які вирішуються трасологічними дослідженнями.

5. Склад шкіри на долонях рук людини.

6. Властивості папілярних візерунків, їх типи та види.

7. Засоби та методи знаходження, фіксації та вилучення слідів папілярних візерунків.

8. Правила та прийоми дактилоскопування живих осіб і трупів.

9. Криміналістичне значення слідів папілярних візерунків.

10. Сутність пороскопічних та еджеоскопічних досліджень.

11. Правила поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків.

12. Правила упаковування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.

13. Питання, які вирішуються дактилоскопічною експертизою.

14. Илюстраційний матеріал і його роль при проведенні дактилоскопічної експертизи.

15. Матеріали, які необхідні для провадження ідентифікаційної дактилоскопічної експертизи. Вимоги, які ставляться до матеріалів.

16. Сліди ніг людини та взуття. Їх криміналістичне значення.

17. Знаходження, фіксація та вилучення слідів ніг та взуття.

18. Загальні та окремі ознаки, які знаходять відображення в слідах взуття.

19. Доріжка слідів взуття, її елементи.

20. Загальна характеристика знарядь злому і способів їх дії на перешкоду. Механізм виникнення слідів знарядь злому.

21. Знаходження, фіксація та вилучення слідів знарядь та механізмів. Їх криміналістичне значення.

22. Отримання розшукової інформації при вивченні слідів взуття, знарядь та механізмів.

23. Класифікація слідів знарядь і механізмів.

24. Сліди транспортних засобів. Їх знаходження, фіксація та вилучення. Криміналістичне значення слідів транспортних засобів.

25. Можливості криміналістичного дослідження засобів для запирання і пломб.

26. Встановлення цілого за частинами.

27. Криміналістична габітоскопія як галузь криміналістичної техніки. Її завдання та значення у практиці розкриття та розслідування злочинів.

28. Класифікація ознак зовнішності людини, їх криміналістичне значення.

29. Словесний портрет. Вимоги щодо складання «словесного портрету».

30.Питання, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Вимоги, які ставляться до об’єктів експертизи.

31. Особливості методики проведення криміналістичної експертизи ідентифікації особи за ознаками зовнішності.

32. Предмет, система і завдання криміналістичної габітоскопії.

33. Значення, яке має використання ознак зовнішності людини для розкриття та розслідування злочинів.

34. Які питання вирішуються криміналістичною експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності?

35. Які вимоги ставляться до об’єктів криміналістичної експертизи ідентифікації особи за ознаками зовнішності?


^ Розподіл балів

А (відмінно) 65-70 балів – 28-30 балів - 6 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 37-40 балів на модуль контролі – 2 бали (мод.-рейт. сист.);

В (добре) 59-64 балів – 26-27 балів – 5 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 33-37 балів на модуль-контролі – 1,5 бали (мод.-рейт. сист.);

С (добре) 53-58 балів – 24-25 балів - 4 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 29-33 бали на модуль-контролі – 1,5 бали (мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 47-52 балів – 22-23 бали – 3 на заняттях (мод.рейт. сист.), 25-29 балів на модуль-контролі – 1 бал (мод.-рейт. сист.);

E (задовільно) 40-46 балів - 20-21 бал – 2 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-25 балів на модуль-контролі – 1 бал (мод.-рейт. сист.).


Змістовний модуль № 38144421218185454.html
8144471354090794.html
8144622422448760.html
8144710878354231.html
8144789982283986.html